สอบถามข้อมูล ได้ที่ LINE: @bookplus (มี @ ด้วย) เพิ่มเพื่อน

 

ที่มา : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/482370

วันพืชมงคล อีกหนึ่งวันสำคัญของไทยที่มีขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนาน และเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับเกษตรกรไทยทุกคน โดยในวันพืชมงคลจะมีการจัดพระราชพิธีสำคัญที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล 2 พระราชพิธี คือ พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆ ให้เจริญงอกงามดี และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว และเพื่อเป็นสัญญาณการเริ่มต้นของฤดูกาลทำนาและเพาะปลูก แต่เดิมพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญจะจัดที่ทุ่งนาพญาไท ภายหลังการฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญขึ้นใหม่ได้เปลี่ยนมาจัดที่ท้องสนามหลวง

ที่มา : https://twitter.com/momiji_jk/status/996024851902050308

เมื่อถึงวันพืชมงคล นอกจากจะมีการจัดพระราชพิธีสำคัญดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีการเสี่ยงทายอาหารของพระโคที่จะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ที่จะเกิดขึ้นกับการเพาะปลูกในปีนั้นๆ โดยอาหารที่ใช้ในการเสี่ยงทายมีทั้งหมด 7 อย่าง คือ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่ว งา เหล้า น้ำ และหญ้า มีความหมายตามคำพยากรณ์ดังนี้

 

  • ข้าวเปลือกหรือข้าวโพด หมายถึง ธัญญาหารและผลาหารบริบูรณ์ดี อุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวและผลไม้
  • ถั่วหรืองา หมายถึง ผลาหารและภักษาหารบริบูรณ์ดี อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผักและเนื้อสัตว์
  • เหล้า หมายถึง การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างชาติจะเป็นไปด้วยดี และเศรษฐกิจภายในประเทศจะดีขึ้นตามไปด้วย
  • น้ำหรือหญ้า หมายถึง จะมีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกข้าว พืชผัก และผลไม้ต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์เพื่อส่งขายก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกัน

ในการเสี่ยงทายอาหารของพระโคนั้น ไม่ว่าพระโคจะเลือกกินหรือดื่มสิ่งใด ก็ล้วนมีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของการเพาะปลูกทั้งสิ้น หลังเสร็จสิ้นพิธี ประชาชนจะพากันมาเก็บเมล็ดข้าวที่หว่านโดยพระยาแรกนา เพราะถือว่าเป็นเมล็ดข้าวศักดิ์สิทธิ์ ชาวนาจะใช้เมล็ดข้าวนี้ผสมกับเมล็ดข้าวของตนเพื่อให้พืชผลมีความอุดมสมบูรณ์นั่นเอง